Upis polaznika na aktivnosti Jean Monnet katedre za EU radno pravo, pravo jednakosti i pravo ljudskih prava

Jean Monnet katedre za EU radno pravo, pravo jednakosti i pravo ljudskih prava Sveučilišta u Osijeku poziva zainteresirane studentice i studente te doktorandice i doktorande na besplatno pohađanje kolegija kojima mogu steći dodatne ECTS bodove. Poziv je namijenjen svim studentima osječkog sveučilišta i ostaloj zainteresiranoj javnosti.

U zimskom semestru moguće je pohađati sljedeće kolegije

1) Europsko radno pravo, 5 ECTS (predavač: izv.prof. dr. sc. Mario Vinković)

2) Međunarodno gospodarstvo i tržište rada 5 ECTS (predavači: prof. dr. sc. Ivan Barković Bojanić i izv. prof. dr. sc. Mario Vinković)

3) Mehanizmi zaštite ljudskih prava i Vijeće Europe 4 ECTS (predavači: doc. dr. sc. Mirela Župan i dr. sc. Helga Špadina)

4) Europsko privatno međunarodno pravo i međunarodni proces (predavač: doc. dr. sc. Mirela Župan)

U ljetnom semestru moguće je pohađati:

1) Seminar iz prava jednakosti EU 2 ECTS (predavač: izv. prof. dr. sc. Mario Vinković)

2) Ekonomska i socijalna prava radnika migranata i Seminar o ekonomskim i socijalnim pravima radnika migranata 6 ECTS (predavač: dr.sc. Helga Špadina)

Zainteresirani studenti mogu se javiti predmetnim nastavnicima pojedinih seminara/kolegija do 20. studenoga na sljedeće mailove:

Mario Vinkovic mvinkovi@pravos.hr

Mirela Župan mzupan@pravos.hr

Helga Spadina hspadina@pravos.hr

O predmetima i predavačima te katedri više možete naći na http://jeanmonnet.pravos.hr

Doktorandi i doktorandice osječkog sveučilišta koji žele ostvariti dodatne ECTS bodove i steći dodatna znanja iz područja antidiskriminacijskog prava i prava jednakosti EU i/ili slobode kretanja radnika  mogu pohađati sljedeće kolegije/seminare:

(zimski semestar)

1) Sloboda kretanja radnika i europsko individualno radno pravo 4 ECTS (predavač: izv. prof.dr. sc. Mario Vinković)

2) Pravo jednakosti EU 3 ECTS (predavač: izv. prof. dr. sc. Mario Vinković

(ljetni semestar)

Napredni seminar iz EU prava jednakosti  2 ECTS (predavač: izv. prof. dr. sc. Mario Vinković)

Prijave za doktorande i doktorandice moguće putem e-maila: mvinkovi@pravos.hr