Članovi Katedre / People

M.VinkovicMario Vinković mvinkovi[@]pravos.hr

Voditelj katedre, izvanredni profesor radnog i socijalnog prava, voditelj interdisciplinarnog poslijediplomskog doktorskog studija Europski studiji (čiji je program izradio) pri Doktorskoj školi društveno-humanističkih znanosti (2011.-), prorektor za nastavu i studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (listopad 2014.- ) i raniji prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta Osijek (2009.-2014.). Voditelj Poslijediplomskog specijalističkog interdisciplinarnog studija Europski studiji – regionalna suradnja i integriranje u EU (2007.-2011., 2013.-). Intenzivno istražuje u području europskog radnog prava i europskog prava jednakosti, s posebnim naglaskom na problematiku ravnopravnosti spolova, dječjeg rada, trgovanja ljudima, prostitucije i dr. Od 2008. gostujući je profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću, Bosna i Hercegovina, a od 2010. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Pečuhu, Republika Mađarska. Član je Upravnog vijeća Pravosudne akademije (2010.-2014.) Republike Hrvatske, povremeni je savjetnik pojedinih hrvatskih sindikata, Ministarstva rada, hrvatskih tvrtki i Udruge za pomoć i edukaciju žrtava „Mobbing“ iz Zagreba. Trenutno je, zajedno s uglednim znanstvenicima iz EU, SAD, Australije i Japana, angažiran na projektu o europskom i mađarskom radnom pravu Akademije znanosti Republike Mađarske i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu.

Chair holder; Associate Professor of Labour and Social Security Law; Director of PhD Programme in European Studies at the PhD School for Social Sciences and Humanities (2011) where established and developed curricula; Vice-Rector for students and teaching at Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (October 2014-) and former Vice-Dean for research and international cooperation at the Faculty of Law (2009-2014); Director of University Advanced Master in European Studies Programme (2007-2011, 2013-). Extensively researched in the area of European Labour and Equality Law with a particular emphasis on gender issues, child labour, human trafficking, prostitution etc. Since 2008 have been visiting professor at University of Bihac, Bosnia and Herzegovina and from 2010 at Faculty of Law University of Pecs, Hungary. Member of Supervisory Board of the Croatian Judicial Academy (2010-2014), expert adviser to the Trade Unions and the Ministry of Labour, as well as NGO “Mobbing” Zagreb and some Croatian companies. Currently involved in Hungarian Academy of Science and University of Pecs Project on the European and Hungarian labour law together with the prominent scholars from the EU, USA, Australia and Japan.

Ivana Barković-BojanićMirela Župan mzupan[@]pravos.hr

Docentica na Katedri za međunarodno privatno pravo i prodekanica za poslijediplomske studije Pravnog fakulteta Osijek. Profesionalna usmjerenost na EU pravo rezultat je uspješnog dovršetka Poslijediplomskog znanstvenog studija iz europskog prava na Pravnom fakultetu u Rijeci (2004.) i doktorata zananosti na temu „Ostvarivanje prava djeteta na uzdržavanje u međunarodnm privatnom pravu EU“ (2009.). Njen središnji znanstveni interes uključuje problematiku prekograničnih obiteljskih sporova, zaštite djece i ljudskih prava u okviru acquis EU. Nagrađena stipendijom društva Max-Planck na Max-Planck institutu za strano i poredbeno pravo, Hamburg, Savezna Republika Njemačka, za doktorsko (2007.) i poslijedoktorsko (2011.) usavršavanje. Gostujući je profesor na Sveučilištu u Pečuhu, Republika Mađarska. Predaje EU pravo na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim studijima. Od drugih kompetencija ističe se i više mjesta menadžera i projektnog kooridinatora na projektima razvijenim u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Pečuhu, financiranim u okviru IPA prekograničnog programa suradnje Europske komisije, koji su rezultirali kreiranjem združenih istraživanja u području prava, uspostavom zajedničkog kurikuluma i razmjenom studenata.

Assistant Professor at Department of Private International Law and Vice-Dean for postgraduate studies Faculty of Law Osijek. Professional orientation towards EU law derives from Postgraduate Scientific Master Study on Law of European Integration at Faculty of Law Rijeka (2004) and PhD on EU private international law on child maintenance (2009). Main professional interests include cross-border family relations, child protection and human rights within EU acquis. Awarded with Max-Planck Society Doctoral (2007) and Postdoctoral Grant (2011), research conducted at the Max-Planck Institute for Foreign and Comparative Law, Hamburg, Germany. Visiting professor at Faulty of Law Pécs, Hungary. Teacher EU law at the Master’s Programme and PhD Program. Other competences: Project Manager of the EU funded IPA Cross-border cooperation program with University of Pécs; former Project Manager and Project Coordinator of two cooperation projects resulting in creation of common research area in law, common curricula development and students exchange.

Ivana_Barkovic_bojanicIvana Barković-Bojanić barkovic[@]pravos.hr

Redovita profesorica i ranije prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju (2007.-2009.) te glavna urednica znanstvenog časopisa „Pravni vjesnik“ (od 2006.) Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 2007. godine voditeljica je znanstvenog projekta „Teorija i praksa institucionalnog pristupa regionalnom razvoju“ i istraživačica na projektu „Jačanjem regionalne konkurentnosti do gospodarskog prosperiteta“, financiranim od MZOS RH. Istraživačkim ativnostim usmjerena je na gospodarski rast i razvoj (makroekonomska dimenzija), izravne strane investicije, poduzetništvo, i ekonomiku roda. U posljednje vrijeme fokusirana na ekonomsku analizu prava. Koautorica je dva udžbenika, autorica dvije znanstvene monografije i suurednica međunarodne znanstvene publikacije „Contemporary Legal and Economic Issues”, indeksirane u relevantnim međunarodnim bazama. Bila je mentorica više doktorskih radova u okviru Doktorskog studija „Menadžment“ Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Full Professor; Vice-Dean for Science and International Cooperation (2007-2009): Editor-in-Chief of the Journal of Law (Faculty of Law Osijek) since 2006; since 2007 Principal Researcher on the project “Theory and Practice of the Institutional Approach to the Regional Development” and researcher on the project “Strengthening Regional Competitiveness for the Economic Prosperity” both financed by the Croatian Ministry of Science, Education and Sports; research activities focused on economic growth and development (macroeconomic dimension), foreign direct investments, entrepreneurship, gender economics. Lately focused on economic analysis of law. Author of two textbooks and co-author of two books; co-editor of international publication “Contemporary Legal and Economic Issues” indexed in relevant international databases. Mentor on several Ph.D. thesis in the doctoral programme “Management” at the Faculty of Economics in Osijek.

Helga_SpadinaHelga Spadina hspadina[@]pravos.hr

Helga Špadina viša je asistentica na Katedri za međunarodno pravo, na međunaordnom projektu Zaštita prava manjina u međunarodnom pravu. Na Pravnom fakultetu u Osijeku zaposlila se u ožujuku 2012. godine, a na Sveučilištu Josipa Jurja Štrossmayera (pod mentrostvom izv. prof. dr. sc. Maria Vinkovića) uspješno obranila doktorsku disertaciju 2013. Znanstveno je usmjerena na međunarodnu zaštitu ljudskih prava radnika migranata, EU migracijski acquis i nacionalno migracijsko pravo, s posebnim osvrtom na prava ranjivih kategorija radnika. Magisterij znanosti iz Europskog prava stekla je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005.godine. Prije zapošljavanja na Pravnom fakultetu u Osijeku devet je godina stjecala iskustvo na poslovima izravne zaštite ljudskih prava i pravne zaštite raseljenih osoba, pravnog zastupanja, projektnog razvoja, projektnog menadžementa, EU prava, izgradnje kapaciteta, prava izbjegica i migracijskog menadžmenta za najznačajnije agencije Ujedinjenih naroda poput UNHCR, UNODC, UNRWA, UNMIK i OHCHR-a u Libanonu, Hrvatskoj, Kosovu i Srbiji. Pored toga radila je i za Delegaciju Europske komisije i Misiju OSCE u Hrvatskoj.

Senior Research Assistant to the Chair of International Law Faculty of Law Osijek. Joined the Faculty in March 2012 Dr. Špadina successfully defended her PhD Thesis (under the supervision of prof. Vinkovic) at the Josip Juraj Strossmayer Univeristy of Osijek in 2013. She extensively researching international human rights of migrant workers, the EU migration acquis and national migration law with particular emphasis on the rights of vulnerable categories of migrant workers. In 2005 completed the Master Program of Arts in European Law. Prior to the commencement of the job at the University, gained nine years of professional experience on the direct protection of human rights and legal protection of displaced persons, legal advocacy, project development, project management, EU law, capacity building, IDP/refugee law and migration management for the most prominent UN agencies like UNHCR, UNODC, UNRWA, UNMIK and OHCHR in Lebanon, Croatia, Kosovo and Serbia. In addition to this posts, worked for the European Commission Delegation and the OSCE Mission to Croatia.