Kolegiji / Courses

Projektom predviđene nastavne aktivnosti izvode  se kao programi cjeloživotnog obrazovanja, otvoreni svim studentima preddiplomskih i diplomskih te poslijediplomskih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kao i zainteresiranoj javnosti. O uspješnom pohađanju i dovršetku kolegija izdavat će se i odgovarajući certifikat/potvrda s izraženim stečnim ECTS bodovima.  U sljedećoj tablici navode se nazivi kolegija, razine studija za koje će se izvoditi nastavne aktivnosti, broj nastavnih sati trajanja pojedine aktivnosti/predavanja i broj ECTS bodova koji će se stjecati pohađanjem svake  navedene aktivnosti.

Redni broj Naziv aktivnosti/predmeta Razina studija Broj nastavnih sati Broj ECTS bodova
1. European labour law
Europsko radno pravo
Preddiplomska
i diplomska
30 5
2. International economy and labour market
Međunarodno gospodarstvo i tržište rada
Preddiplomska
i diplomska
30 5
3. The free movement of workers and
European individual labour law

Sloboda kretanja radnika i europsko
individualno radno pravo
Poslijediplomska
doktorska
20 4
4. EU equality law
Pravo jednakosti EU
Poslijediplomska
doktorska
15 3
5. Advanced seminar in EU equality law
Napredni seminar iz EU prava jednakosti
Poslijediplomska
doktorska
10 2
6. Seminar in EU equality law
Seminar iz prava jednakosti EU
Preddiplomska
i diplomska
10 2
7. Europen private international law and
international procedure

Europsko privatno međunarodno pravo i
međunarodni proces
Preddiplomska
i diplomska
20 4
8. Human rights mechanisms and the
Council of Europe

Mehanizmi zaštite ljudskih prava
i Vijeće Europe
Preddiplomska
i diplomska
20 4
9. Labour and social rights of migrant
workers in the EU

Radna i socijalna prava radnika
migranata u EU
Preddiplomska
i diplomska
40 6

1.) Europsko radno pravo
bavi se temeljima i izvorima radnog prava i socijalne politke EU, relevantnim primarnim i sekundarnim zakonodavstvom i ulogom Suda EU u stvaranju i kreiranju europskog radnog prava. Predmet će biti usmjeren na analizu slobode kretanja radnika, fundamentalana prava radnika u EU, slobodu pružanja usluga i upućene radnike, radne uvjete, jednak tretman, socijalni dijalog, prijenos poduzeća, kolektivne otkaze i restrukturiranje, radničku participaciju te informiranje i savjetovanje radnika. Predmetom će polaznici steći potrebna znanja i vještine neophodne za razumijevanje europskog radnog prava, kritičku evaluaciju i implementaciju socijalne politike EU, identificiranje prava i obveza radnika u EU te istodobno razviti potrebne vještine istraživanja, kao i usmenog, i pisanog izražavanja vezanog uz europsko radno pravo.

2.) Međunarodno gospodarstvo i tržište rada
predmet je usmjeren na razumijevanje važnosti utjecaja međunarodne trgovine na tržište rada. Posebna pozornost posvetit će se specifičnom položaju radnika s niskom razinom kvalifikacija i kompetencija u procesima relokacije proizvodnih procesa i raslojavanja bogatih i siromašnih dijelova svijeta. Razlike tržišta rada blisko su povezane s diferencijacijama vezanim uz ljudski, fizički i tehnološki kapital, pa se predmetom nastoji potaknuti multidisciplinarna analiza složenih ekonomskih i pravnih procesa. Cilj je predmeta istražiti posljedice međunarodne ekonomije i trgovine na tržišta rada razvijenih i zemalja u razvoju.

3.) Sloboda kretnja radnika i europsko individualno radno pravo
predmet je namijenjen studentima poslijediplomskih doktorskih studija. Fokusiran je na detaljnu analizu slobode kretanja radnika u EU, s posebnim osvrtom na slobodu kretanja studenata, visoko profiliranih stručnjaka, kao i moguća ograničenja navedene sobode. Sloboda kretanja radnika posebno će se analizirati kroz prizmu načela proporcionalnosti i individualno radno pravo EU (prava i obveze agencija za zapošljavanje, radno vrijeme, sjedinjavanje obitelji, prizanavanje diploma i kvalifikacija, samozaposlene osobe i sl.). Sadržajem predmeta doktorande će se osposobiti za razumijevanje i istraživanje specifičnih područja slobode kretanja radnika uz primjenu multidisciplinaranog pristupa i socio-ekonomsku perspektivu.

4.) Pravo jednakosti EU
iznimno je važan predmet čiji zametci sežu u Rimske ugovore kojima je, po prvi put, spomenuta diskriminacije temeljem spola. Europko pravo jednakosti multidimenzionalno je s obzirom na svoje koncepte i ratio te duboko utkano u cijeli pravni sustav EU. Predmet ima za cilj doktorande osposobiti za razumijavanje, interpretaciju i znanstvenu raščlambu transponiranja temeljnih pravnih načela europskog antidiskriminacijskog prava i njegovih sadržajnih dosega u konkretne pravne situacije u kojima se mogu naći državljani EU. Posebno će se analizirati potencijalna motrišta transponiranja europskog zakonodavstva na svim razinama jurisdikcije (međunarodna, europska, nacionalna).

5.) Napredni seminar iz prava jednakosti EU
fokusiran je na jačanje teleološke funkcije antidiskriminacijskih Direktiva EU u odnosu na nacionalna zakonodavstva država članica EU i pozicioniranje Povelje temeljnih prava. Posebno će se analizirati temelji zabrane diskriminacije u odnosu na pravo EU i Vijeća Europe, koncept izravne i neizravne diskriminacije, pozitivne mjere, teret dokaza, višestruka diskriminacija i rodno osviještena politika.

6.) Seminar iz prava jednosti EU
namijenjen studentima preddiplomskog i diplomskog studija analizirat će tranziciju koncepta nediskriminacije iz primarno ekonomskog u danas općeprihvaćeni koncept zaštite ljudskih prava. Ima za cilj studente uputiti u praktični sadržaj antidiskriminacijskih direktiva te koncepte diskriminacije i jednakosti u kontekstu relevantnih, europskih, nacionalnih i međunarodnih pravnih izvora.

7.) Europsko privatno međunarodno pravo i međunarodni proces
bavi se kompetencijama EU u pravosudnoj suradnji u građanskim predmetima, analizira kronološke promjene u pravnim temeljima osnivačkih ugovora, posebice Ugovora iz Amsterdama, i acquisa (od konvencija do uredaba), zakonodavnu proceduru u predmetnom području, kao i značaj i ulogu Suda EU kroz postupak prethodnog pitanja i razvoj vanjskih kompetencija EU. Predmet je posebno fokusiran na Uredbu Vijeća 44/2001 i Uredbu Vijeća 2201/2003.

8.) Mehanizmi zaštite ljudskih prava i Vijeće Europe
predmet je koji daje uvid u standarde zaštite ljudskih prava u vodećoj europskoj organizaciji za zaštitu ljudskih – Vijeću Europe. Primarno je fokusiran na konvencijski sustav zaštite vezan uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i pravo slučaja koje kreira Europski sud za ljudska prava. Predmet će analizirati i druge potrebne pravne okvire zaštite ljudskih prava, kao i nadležna tijela Vijeća Europe te i združene programe suradnje u zaštiti ljudskih prava između Vijeća Europe i drugih međunarodnih organizacija (EU i OSCE).

9.) Radna i socijalna prava radnika migranata u EU
predmet je namijenjen studentima zainteresiranima za recetan razvoj zajedničkog migracijskog prava EU i njegovih implikacija na usvanjanje hrvatskog migracijskog zakonodavstva. Predmet ima za cilj proširiti znanja o europskim imigracijama i zaštiti radnika migranata kroz analizu relevantnog zakonodavstva, nacionalne politike i transponirana rješenja europskih direktiva, ali i hrvatske migracijske propise.